Oudercontact

Dromelot hecht veel waarde aan een goed contact tussen ouders en pedagogisch medewerksters.

Voor de goede samenwerking en overdracht van informatie over het kind is het van belang dat ouders hun kind zoveel mogelijk persoonlijk komen brengen en halen.

Zorg ervoor dat het kind niet op het laatste moment wordt gebracht of gehaald zodat er altijd een mondelinge overdracht kan plaatsvinden.

Overdrachtschriftje

In het schriftje wordt ongeveer eens in de zes weken door de pedagogisch medewerksters geschreven als leuke herinnering voor later. Het schriftje is niet bedoeld voor de dagelijkse overdracht maar voor de ontwikkeling in grote lijnen en leuke gebeurtenissen. De tijd die wordt besteed aan schrijven kan ten slotte niet worden doorgebracht met de kinderen.

Oudergesprekjes

Twee keer per jaar vinden er oudergesprekjes plaats tussen een pedagogisch medewerkster van de groep en de ouder(s) om de ontwikkeling van het kind te bespreken.

Ouderavonden

Twee maal per jaar word er een ouderavond georganiseerd. Op een van de ouderavonden plannen we oudergesprekjes in en op de andere kan de dagelijkse gang van zaken van het kinderdagverblijf en ervaringen over zaken als opvoeding of de keuze voor een basisschool worden besproken. Ook thema’s kunnen leidraad van een dergelijke avond zijn. Het contact tussen ouders onderling speelt een grote rol op een ouderavond.

Ouders onderling

Het contact tussen ouders onderling wordt vaak als prettig ervaren. Dit is mede een reden elke seizoenswisseling te ‘vieren’ door aan het einde van de dag en vanaf 16.30 uur een vrije inloop te houden. Elke ouder is bij die vieringen van harte welkom, ook als het niet de roosterdag van het kind is.