Veiligheid

Op Dromelot bieden wij opvang in een warme en huiselijke sfeer in een ruimte die aan alle veiligheidseisen voldoet en kindvriendelijk is ingericht. Zo is het pand voorzien van een brandmeldinstallatie, veiligheidsglas, traphekjes, deurstrips en veilig speelgoed. Jaarlijks voert de GGD een inspectie uit. Ook wordt er jaarlijks een evacuatieoefening gehouden.

 

Er is ten allen tijde voldoende personeel aanwezig. Op Dromelot wordt de voorgeschreven beroepskracht-kindratio nageleefd. Op de groep zijn altijd minimaal twee volwassenen aanwezig die een groep kunnen zien of horen (“vierogenbeleid”). De groepen hebben veel ramen en deuren met ramen. Hierdoor kan de groep goed in de gaten worden gehouden en worden de kinderen niet aan het zicht van de pedagogisch medewerkers onttrokken. Verder zijn er tussendeuren tussen twee groepen waardoor altijd iemand op hoorafstand is.

 

Op Dromelot wordt gewerkt volgens regels en protocollen voor alle medewerkers. Werkafspraken bieden een kader, in werkoverleg en teamvergaderingen komen deze werkafspraken frequent aan de orde. Door werkoverleg en teamevaluaties wordt er een omgeving gecreëerd waarin collega’s elkaar durven aan te spreken op hun pedagogisch handelen. Door de kleinschaligheid van Dromelot met uitsluitend één vestiging en het feit dat een groot gedeelte van het team al lang werkzaam is op Dromelot is er sprake van een emotioneel veilig werkklimaat.

 

Dromelot werkt volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle groepen zijn in het bezit van de meldcode. Er is een veiligheidsprotocol en er wordt jaarlijks een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd.

 

Op Dromelot hebben leidinggevenden en directie een pedagogische achtergrond. Er is altijd een leidinggevende aanwezig die kan worden aangesproken. Op Dromelot hebben we de keuze gemaakt om niet met een pasjessysteem of irisscan te werken bij de ingang. Wij zijn ervan overtuigd dat het veiliger is als er altijd iemand bij binnenkomst bij de ingang zit.

 

Per groep werkt één hoger opgeleid pedagogisch medewerkster (minimaal HBO). Personeel word zorgvuldig gescreend (zie ook personeel).

 

Op Dromelot is een Vertrouwensvrouw gekozen die te allen tijde kan worden aangesproken door het personeel. Bedrijfsarts dhr. T. den Daas (telefoon: 06-10291326) is de vertrouwenspersoon voor ouders. Hij kan ook door personeel worden benaderd.